Bekijk alle thema's


De IKV is het afgelopen jaar vertegenwoordigd geweest bij op één na alle bijeenkomsten Denktank Marathonweg. Alle opties overwegende kwam de denktank (bedrijven, bewoners, gemeente, experts) tot twee varianten:

Variant 1: Dit is de variant die van meet af aan door de gemeente verplicht is meegenomen door de denktank. Men zou dit kunnen zien als een referentievariant. De Denktank heeft desalniettemin geprobeerd om het maximale te halen uit minimale middelen. Kort door de bocht komt deze variant neer op het plaatsen van meer, maar intelligentere verkeerslichten.

Variant 2: Een realistische variant die beter aansluit (nog niet helemaal) bij de wensen van de bewoners omdat die het gevoel van leefbaarheid vergroot. Ook is ze op alle onderdelen minstens net zo goed als variant 1, maar op een aantal onderdelen beter. Bij de informatieavond op 23 januari bleek duidelijk welk sentiment er heerst onder de bewoners en dat hun voorkeur uitgaat naar variant 2. Onderdelen die beoordeeld zijn, zijn: geluid, fijnstof, trillingen, visuele hinder, barrièrewerking oost-west, doorstroming, toekomstbestendigheid. Deze variant kenmerkt zich door een verlegging van het noordgedeelte en een verdiepte ligging bij het kruispunt met de Bilitonlaan en de Floris de Vijfdelaan.

De IKV heeft van meet af aan gestreefd naar een oplossing die de bereikbaarheid van de rivierzone waarborgt op de beste en snelste manier, waarvan de bewoners de minste overlast hebben.
In dat kader is ons stemadvies dan ook om voor variant 2 te kiezen.
Deze sluit beter aan bij het leefbaarheidsgevoel van de bewoners en doet ook meer recht aan het feit dat we al 30 jaar praten over een oplossing voor de Marathonweg. Gezien de huidige overschrijdingen en de keuze van de gemeente om de Marathonweg als westelijke ontsluiting (GOW+) aan te wijzen is dit hét moment om – als principestandpunt – voor de best mogelijke optie te kiezen. Daar kan de gemeenteraad achter gaan staan en de juiste fondsen voor proberen te verwerven.

Toelichting
Variant 2 legt de weg verder weg in het noordelijk gedeelte van het tracé waarlangs de meeste mensen wonen. De ondertunnelling in de eerste helft van het tracé helpt het tegengaan van geluidsoverlast en biedt een mooiere visuele inpassing en zorgt voor betere oversteekmogelijkheden (ook voor fietsers).
Qua doorstroming kwamen de twee modellen zeer dicht bij elkaar in de buurt. Maar zowel de bewoners als bedrijven zetten wel vraagtekens bij het functioneren van de VKI’s van Variant 1. In de praktijk zijn er bij ons weinig tot geen vergelijkbare best practices bekend.

Bij zowel bedrijven als bij bewoners is er voldoende draagvlak voor variant 2 en weinig tot geen draagvlak voor variant 1. De keuze voor variant 2 lijkt dan ook de enige logische keuze. Voor beide varianten zal financiering moeten worden gezocht. Die zoektocht zal voor variant 2 iets moeilijker zijn. Aan de andere kant zijn instanties mogelijk eerder bereid een bijdrage te leveren aan een oplossing die door bewoners en bedrijven goed wordt ondersteund. Ook moeten we ons realiseren dat de investering natuurlijk over een lange termijn wordt afgeschreven.