Statuten

Statuten van de Industriële Kring Vlaardingen na statutenwijziging van 21.10.2011

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Industriële Kring Vlaardingen. Zij is gevestigd te Vlaardingen.

Artikel 2

1. De vereniging heeft betrekking op de bedrijven, die in de gemeente Vlaardingen een (neven)vestiging hebben.

2. Onder "bedrijven" zullen in voorkomende gevallen mede worden begrepen de bedrijven van die personen, die incidenteel als lid zijn toegelaten volgens het bepaalde in artikel 5 lid 2.

Artikel 3

De vereniging heeft ten doel de bevordering van de bedrijfsbelangen, die voortvloeien uit of verband houden met de plaatselijke ligging van de bedrijven in Vlaardingen en die daardoor kunnen worden gezien als gemeenschappelijke belangen dier bedrijven, zulks in de ruimste zin.

Artikel 4

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

1. zich in daartoe leidende gevallen te wenden tot overheidslichamen en personen;

2. contacten op te nemen met andere groeperingen en bedrijven;

3. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot bevordering van de goede verstandhouding tussen de bedrijven in Vlaardingen en tot het bevorderen van het inzicht bij de bedrijven in de mogelijkheden tot samenwerking, die de bedrijfsuitoefening schept;

4. het coördineren van de samenwerking van bedrijven;

5. indien en zover zij dit wenselijk acht: het aanstellen in dienst van de vereniging van personen, die diensten zullen verlenen aan bedrijven, die dienstig kunnen zijn aan het nastreven van het doel der vereniging;

6. in het algemeen het doen van stappen en het treffen van maatregelen, die zij en zoals zij die tot haar doel dienstig en wenselijk acht.

Artikel 5

1. Als leden van de vereniging kunnen worden toegelaten personen (zowel natuurlijke als rechtspersonen), die of hun bedrijf geheel of gedeeltelijk uitoefenen in een (neven)vestiging te Vlaardingen of een belendende gemeente danwel zonder een vestiging in Vlaardingen te hebben een zakelijke relatie onderhouden met meerdere ondernemingen in Vlaardingen, en welke verder voldoet aan de volgende criteria:

- ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam;

- minimaal één jaar als bedrijf werkzaam zijn.

2. In afwijking van de criteria genoemd in lid 1 is het bestuur van de vereniging bevoegd incidenteel personen toe te laten tot het lidmaatschap van de vereniging die niet volledig aan genoemde criteria voldoen.

3. Indien een bedrijf toebehoort aan meer dan één persoon, kunnen deze personen slechts als lid worden toegelaten, voor zover zij individueel bereid blijken de verplichtingen, verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging te aanvaarden.

4. Verzoeken om toelating als lid moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur besluit over de toelating als lid tot de vereniging.

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt door opzegging, door het niet meer voldoen aan de eisen van toelating, in lid 1 van artikel 5 gesteld, door het komen te verkeren in staat van faillissement, alsmede door ontzetting.

2. Opzegging door het lid geschiedt bij schriftelijke kennisgeving aan het bestuur der vereniging, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden en met dien verstande, dat het lidmaatschap aldus slechts kan worden beëindigd met het einde van een verenigingsjaar.

3. Het lidmaatschap eindigt tevens:

- door opzegging namens de vereniging, welke kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

- door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

5. Ook ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Het lidmaatschap, als verbonden met het bedrijf, is niet strikt persoonlijk, het eindigt niet door overlijden van het lid. Bij huishoudelijk reglement wordt bepaald hoe het lidmaatschap bij overdracht van het bedrijf kan overgaan op de rechtsopvolger in het bedrijf.

Artikel 7

1. De inkomsten der vereniging bestaan uit contributies, entreegelden en overige baten.

2. De grootte van de entreegelden en de contributies der leden wordt vastgesteld bij het huishoudelijk reglement, evenals indien de bedragen niet voor ieder lid gelijk zijn de maatstaven, waarnaar de contributies en de entreegelden worden geheven.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen eveneens regelen worden vastgesteld voor vergoedingen aan de vereniging voor die diensten, op kosten der vereniging aan bedrijven verleend, die niet worden gedekt door de normale contributies.

Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die uit hun midden aanwijzen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2. De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Als bestuursleden komen slechts in aanmerking natuurlijke personen, die zelf lid zijn van de vereniging, dan wel bestuurder zijn van een lid rechtspersoon.

3. Leden van het bestuur treden om de vier jaar af. De bestuursleden zijn één keer herbenoembaar, met dien verstande dat herbenoeming voor een tweede maal mogelijk is, indien de algemene ledenvergadering dit op grond van bijzondere omstandigheden nodig of wenselijk acht.

4. Bij herbenoeming wordt de vier jaarstermijn geacht te zijn ingegaan op de datum van het einde van de voorafgaande periode; niet aansluitende herbenoemingen gelden als benoemingen voor de eerste maal.

5. De data van aftreding van de huidige bestuursleden zijn aan het slot van deze akte opgenomen.

Artikel 9

1. Het bestuur alsmede twee bestuursleden tezamen, waaronder zich de voorzitter, secretaris of penningmeester dient te bevinden, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Het beschikken over saldi van ten name van de vereniging staande bankrekeningen en girorekeningen kan ook rechtsgeldig geschieden op handtekening van de penningmeester alleen.

2. Het bestuur heeft de machtiging van de algemene ledenvergadering nodig voor:

a. het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhuren van onroerende zaken;

b. het aangaan van geldleningen;

c. het aanstellen van personen in dienst van de vereniging.

Artikel 10

1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

2. In ieder verenigingsjaar wordt ten minste één algemene Ledenvergadering gehouden.

3. De algemene ledenvergadering neemt haar besluiten met gewone Meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.

4. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Artikel 11

1. Binnen zes maanden na het einde van ieder verenigingsjaar wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.

2. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over zijn werkzaamheden, over de geldmiddelen der vereniging en over de lotgevallen der vereniging in het afgelopen verenigingsjaar; de commissie, bedoeld in het volgende lid, brengt verslag uit over het door haar ingestelde onderzoek over het daaraan voorafgaande verenigingsjaar.

3. Voorts wordt in deze vergadering een commissie benoemd van twee leden en twee plaatsvervangende leden tot het onderzoek van de financiële rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar en worden behandeld de onderwerpen, die verder op de agenda mochten zijn vermeld.

Artikel 12

Het bestuur is bevoegd te allen tijde buitengewone algemene ledenvergaderingen bijeen te roepen. Het is verplicht tot het bijeenroepen van een zodanige vergadering op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden, recht hebbende op het uitbrengen van ten minste tien stemmen, welk verzoek moet inhouden de onderwerpen welke de verzoekers wensen te zien behandeld. Indien het bestuur alsdan de vergadering niet bijeenroept op zodanige wijze, dat zij wordt gehouden binnen dertig dagen, nadat vorenbedoeld schriftelijk verzoek het bestuur heeft bereikt, zijn de verzoekers bevoegd zelf de vergadering bijeen te roepen.

Artikel 13

1. Alle algemene ledenvergaderingen worden gehouden te Vlaardingen (tenzij dringende redenen het bestuur in dit opzicht anders doen besluiten), ter plaatse als bij de oproeping zal worden vermeld.

2. Alle vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris namens het bestuur (bij toepasselijkheid van het slot van het vorige artikel door de meest gerede der verzoekers namens de verzoekers) bij brieven danwel per e-mail, ten minste acht dagen tevoren, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend te verzenden aan alle leden. De oproepingen zullen inhouden plaats en tijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen.

3. Bij vergaderingen door het bestuur bijeen te roepen kan in spoedeisende gevallen ter beoordeling van het bestuur voormelde termijn van acht dagen worden verkort tot twee dagen.

4. Niet op de bij de oproeping vermelde onderwerpen kunnen niet in behandeling worden genomen en beslist, tenzij het bestuur besluit het onderwerp alsnog ter vergadering te brengen en de vergadering zich voor die behandeling verklaart met ten minste twee/derde van het ter vergadering vertegenwoordigde stemmenaantal.

Artikel 14

1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

2. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

3. Indien bij stemming over benoeming van personen, niemand de vereiste meerderheid van stemmen heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de vereiste meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.

Voor het geval dienvolgens meer dan twee personen voor die herstemming in aanmerking komen, zal vooraf door loting worden uitgemaakt tussen welk tweetal van hen de herstemming zal plaats hebben, eventueel wie met de persoon, op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Artikel 15

Ieder lid kan zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen en aldaar namens hem stem doen uitbrengen, met dien verstande dat de gevolmachtigde evenwel zelf lid van de vereniging moet zijn, dan wel bestuurder van een lid rechtspersoon en één lid niet meer dan één volmachtstem mag uitbrengen.

Artikel 16

1. Het huishoudelijk reglement, vast te stellen door de algemene ledenvergadering, geeft bepalingen met betrekking tot die onderwerpen, die volgens de statuten moeten worden geregeld bij huishoudelijk reglement, en voorts tot alle verdere onderwerpen, waarvan regeling of nadere regeling wordt gewenst.

2. Het huishoudelijk reglement kan te allen tijde worden gewijzigd; het mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten.

Artikel 17

1. Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur alsmede tot vertegenwoordiging van de vereniging bevoegde bestuurders zijn tevens bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. De algemene vergadering kan daartoe tevens andere personen machtigen.

4. Tot ontbinding van de vereniging kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde van het aantal leden is vertegenwoordigd.

5. Indien het vereiste aantal leden ter vergadering niet vertegenwoordigd is, of het quorum als bedoeld in de leden 2 en 4 niet wordt gehaald, wordt een nieuwe ledenvergadering bijeengeroepen, te houden ten minste tien dagen, doch niet later dan veertig dagen na de eerste, in welke vergadering kan worden besloten met een normale meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde aantal leden.

6. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast van het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

7. De vereffening geschiedt door de bestuurders. Blijkt aan hen dat de schulden van de vereniging de baten vermoedelijk zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.

8. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

9. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te bestaan van de vereniging opgave aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

10. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig wordt aangewezen. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de vereniging was ingeschreven.

Artikel 18

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.