Nieuws

IKV-bestuur staakt overleg met dit college van B&W

Commitment van bestuurders bij inhoud en urgentie van dossiers is te klein

Een misplaatste reactie van het gemeentebestuur was de druppel die de emmer deed overlopen. Daarop besloot het bestuur van IKV Ondernemend Vlaardingen deze zomer dat na 53 jaar verder overleg met het huidige college van B&W geen zin meer heeft. "De bestuurders hebben meerdere malen laten merken dat zij niet op de hoogte zijn -­ of nog erger, niet doordrongen zijn -­ van de urgentie waarmee de bedrijven in Vlaardingen een aantal problemen beleeft", zegt IKV-­voorzitter Chris Oerlemans.

Naar aanleiding van een vertrouwensincident is in oktober 2015 een gezamenlijke 'Routeplanner naar Vertrouwen' opgesteld. Hierin zijn drie problematische dossiers aangewezen waarop IKV en de gemeente samen regie zouden voeren. Deze dossiers zijn het inkoopdossier, de voltooiing van de revitalisering van Groot Vettenoord en het Benelux Workpark. De afgelopen periode hebben ambtenaren en IKV-­ers hard gewerkt om voortgang te boeken en (deel)resultaten te bereiken op deze dossiers. Dat ging niet zonder slag of stoot: het gemeentebestuur is in dit proces in de achterliggende maanden, soms zelfs herhaaldelijk, de fout ingegaan. Toen de IKV de gemeente deze zomer nota bene in één week moest wijzen op drie blamerende fouten binnen het Benelux Workpark dossier volgde een reactie van het college, waaruit bleek dat de verantwoordelijk wethouders niet goed op de hoogte zijn van de inhoud van de dossiers die juist waren geselecteerd om de reeds gespannen relatie te herstellen. De kernafspraak van Routeplanner, samen regie voeren, was daarmee aantoonbaar niet nagekomen.

Onprofessionele reactie
Zodra het IKV-­‐bestuur een informele of formele reactie aan de gemeentebestuurders stuurt, ontvangt de IKV bij herhaling een onprofessionele reactie van het college. Toen begin deze zomer in het dossier Benelux Workpark drie incidenten in één week plaatsvonden, kaartte het IKV-­‐bestuur dit aan via een formele brief. "De reactie van het college op onze brief was stuitend en de druppel die de emmer deed overlopen", aldus IKV-­voorzitter Oerlemans. In plaats dat zij op de inhoud van de incidenten reageren, kwamen ze uitsluitend met een verwijt en ultimatum naar aanleiding van onze formele brief."

Gebrek aan inzicht
In hun reactie, een college-­besluit, eisen de bestuurders dat de IKV haar klachten rectificeert en intrekt. Zo niet dan zal de gemeente de samenwerking opschorten. Deze houding getuigt, naar de mening van IKV Ondernemend Vlaardingen, van een gebrek aan waardering voor de inzet van het IKV-­bestuur als vertegenwoordiger van het lokale bedrijfsleven in Vlaardingen. "Het probleem is niet de vraag of de gemeente zich al dan niet zou houden aan wettelijke regels en procedures, het probleem is dat de bestuurders onzorgvuldig met belangen van ondernemers omspringen. Er is duidelijk een gebrek aan communicatieregie en tactvol stakeholdermanagement en dat is essentieel wanneer je een al geschade relatie probeert te herstellen", zegt Chris Oerlemans.

Fundamenteel verschil
"In onze laatste brief hebben wij het college gemeld dat er kennelijk een fundamenteel verschil in opvatting is over de rollen die de bestuurders innemen in de stad. Totdat het college adequaat aantoont dat zij de zorg van burgers en bedrijven wel op plek nummer één zet, nemen wij de suggestie van het college over: wij staken onze samenwerking met deze bestuurders."

Wat verwacht de IKV
IKV Ondernemend Vlaardingen verwacht van het college dat zij:

  • verantwoordelijkheid neemt door dusdanig de regie in dossiers te voeren dat afspraken ook daadwerkelijk kunnen worden nagekomen;
  • leiderschap toont door niet alleen ruiterlijk uit te komen voor gemaakte fouten maar juist te waarderen wanneer Vlaardingers die zich inzetten voor de stad hen daarop wijzen, zodat de aandacht altijd ligt bij de inhoud: het verbeteren van de stad;
  • bewijzen dat de zorgen van ondernemers (en burgers) altijd de eerste prioriteit hebben en niet de vorm waarin die zorgen worden geuit.

Fracties op bezoek en burgervader
En dat heeft het bestuur van IKV Ondernemend Vlaardingen ook nader toegelicht aan alle fracties van de gemeenteraad van Vlaardingen, op uitnodiging van de IKV, in het Delta Hotel op 29 augustus jongstleden. De feiten zijn besproken, het standpunt nader toegelicht en vragen beantwoord.

Burgemeester Bert Blase heeft daarnaast een beroep gedaan op de IKV om op 28 september onder zijn leiding het gesprek aan te gaan met wethouders Ruud de Vries en Hans Versluijs om te onderzoeken of er nog een kans op herstel van de relatie is. De IKV heeft aangegeven dat zij gezien het magere track record van de samenwerking geen absolute noodzaak ziet om de relatie in deze periode te herstellen. Indien er niet aantoonbaar een andere wind gaat waaien, wacht zij net zo lief tot na de verkiezingen van 2018, in het vertrouwen dat met andere wethouders wel afspraken te maken zijn die nagekomen worden. Voorzitter Chris Oerlemans en vice-voorzitter Daco Bokx zullen namens IKV Ondernemend Vlaardingen uiteraard wel gehoor geven aan de oproep van onze burgervader.

Volg IKV op Social Media