Nieuws

Stand van zaken Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen

Zoals u wellicht bekend is, is eind december 2013 de Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen (OFV) opgericht. Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel uit Raymond Sneek en Ronald Huiskens namens het Detailhandels Platform Vlaardingen (DPV) en Gerrit van Toor en Ed Bijster namens de IKV Ondernemend Vlaardingen (IKV).

Op 24 juni 2014 is het Convenant met de Gemeente Vlaardingen getekend, op basis waarvan de subsidie door de gemeente zal worden verstrekt. In dit convenant zijn ook de wederzijdse prestatieafspraken tussen OFV en de Gemeente Vlaardingen vastgelegd evenals de manier waarop het OFV verantwoording aflegt aan ondermeer de Gemeente Vlaardingen over de besteding van de middelen.

Middelen

Het OFV heeft een rekening geopend bij de Rabobank, die zo vriendelijk is geweest een aanzienlijke bijdrage te doen ter dekking van de eerste kosten van het OFV. Een mooie geste van de Rabobank, die in dank is aanvaard!

Begin 2014 is de subsidieaanvraag bij de Gemeente Vlaardingen ingediend en deze is inmiddels toegekend. De eerste voorschotbetaling van de Gemeente Vlaardingen is reeds ontvangen. De administratie en boekhouding wordt gevoerd door Borsboom Accountants te Vlaardingen. Zij hebben toegezegd voor het eerste jaar hiervoor geen kosten in rekening te brengen. Ook dit is in dank aanvaard.

Trekkingsrechten

Recentelijk heeft het Ondernemersfonds het overzicht van de gemeente ontvangen waarin de gemeente in gebieden en sub gebieden is ingedeeld. De vastgestelde trekkingsrechten zijn daaraan gekoppeld. Sommige gebieden zijn nog niet verenigd. Voor deze onduidelijkheden ligt er een vraag bij de gemeente. De bedrijventerreinen en winkeliersverenigingen kunnen nu geïnformeerd worden over de trekkingsrechten.

Kosten

Het bestuur is zich bewust dat het opzetten van het OFV en het daarna functioneren van het OFV kosten met zich meebrengt. Zij heeft haar uiterste best gedaan de opstartkosten van ondermeer adviseurs zo beperkt mogelijk te houden. Landelijk zijn de operationele kosten van Ondernemersfondsen een 10% tot 15%. Het bestuur streeft er naar om ook deze operationele kosten van het OFV zo beperkt mogelijk te houden, maar het is ook van belang dat het OFV een goed functionerende organisatie wordt, waar de aanvragen van ondernemers vlot en adequaat worden afgehandeld.

Het OFV probeert veel zaken binnen de eigen gelederen op te pakken en het is goed om te zien dat er Vlaardingse ondernemers bereid zijn het OFV behulpzaam te zijn.

Procedures

Hoewel de procedure nog niet volledig is uitgewerkt met alle bijbehorende formulieren, is er wel al een procedureregel vastgesteld. Op grond van het met de gemeente gesloten convenant, kan een trekkingsrecht slechts collectief worden uitgeoefend door een gebiedsgebonden of sector gebonden organisatie. Het Ondernemersfonds kiest ervoor om voor een bepaald gebied bestaande of nog op te richten ondernemersverenigingen of winkeliersvereniging als gebiedsgebonden organisaties aan te merken. De betreffende gebiedsgebonden organisatie kan het gehele trekkingsrecht van alle binnen het gebied gevestigde trekkingsgerechtigden uitoefenen. Wel dient aan het uitoefenen van het trekkingsrecht een besluit te grondslag te liggen aan de besluitvorming waaraan alle trekkingsgerechtigden hebben kunnen deelnemen.

Wijze van aanvragen

Om het trekkingsrecht te kunnen uitoefenen, moet een aanvraag worden ingediend bij het Ondernemersfonds. Als bijlage bij deze aanvraag moeten de volgende stukken worden toegevoegd:

- Verklaring van het bestuur dat aan alle trekkingsgerechtigden in het betreffende gebied een oproep voor de vergadering is verzonden;

- Specificatie van de door de vergadering goedgekeurde bestemming van de gelden;

- Uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering, waaruit moet blijken dat de vergadering de bestemming van de gelden met een gewone meerderheid heeft goedgekeurd.           

De benodigde formulieren hiervoor zijn nog in ontwikkeling en worden ter beschikking gesteld via www.Ondernemersfondsvlaardingen.nl.

BTW-plichtig

Het is de bedoeling dat voor 2015 en volgende jaren het Ondernemersfonds aangemerkt zal worden als ondernemer in de zin van de wet Omzetbelasting, waarna geen uitkering van de gelden plaatsvindt maar de factuur op naam van het Ondernemersfonds kan worden ingediend en door het Ondernemersfonds zal worden voldaan. Omdat de procedure om door de fiscus als ondernemer te worden erkend vermoedelijk niet op korte termijn gerealiseerd kan woorden, is er voor gekozen de voortgang niet verder te vertragen en voor 2014 de eventuele terugbetaling van de BTW aan de trekkingsgerechtigden over te laten.

PR en communicatie manager

Wij hebben Ben Smit bereid gevonden om ons bij te staan bij het verder opstarten van het Ondernemersfonds. Ben gaat de communicatie met trekkingsgerechtigden en met organisaties van trekkingsgerechtigden voor ons uitvoeren.

De keuze is op Ben gevallen om een aantal redenen, ook al is hij niet in Vlaardingen woonachtig. Hij beschikt wel over een uitgebreid netwerk onder de ondernemers in Vlaardingen en heeft veel ervaring met communicatie namens organisaties.

Hij zal dit jaar contact zoeken met alle ons bekende bestaande organisaties en informatie verstrekken over de stand van zaken en aanvragen van trekkingsgerechtigden waar nodig begeleiden. Verder zal hij activiteiten ondernemen om nog ongeorganiseerde ondernemers te helpen zich te organiseren.

Vragen

Het bestuur staat klaar om uw vragen over het OFV te beantwoorden. U kunt deze stellen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarna het bestuur die zo snel mogelijk zal proberen te beantwoorden.

De website van het OFV is inmiddels bereikbaar onder www.Ondernemersfondsvlaardingen.nl.  Ook daar is informatie over het OFV te vinden, welke informatie regelmatig wordt bijgewerkt.

Uitbreiding bestuur

Verder zoekt het Dagelijks bestuur kandidaten voor het Algemeen Bestuur. Statutair komt dit enige malen per jaar bijeen en geeft het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur gedetailleerder verslag van alles wat in en rond het OFV gebeurd. Het Algemeen Bestuur is dus meer een toezichthoudend orgaan.

Ook uw organisatie kan kandidaten voor het Algemeen Bestuur voordragen. Kandidaten kunnen worden aangemeld op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Volg IKV op Social Media