Nieuws

Verschil tussen theorie en praktijk bij lokaal aanbesteden

VLAARDINGEN – Voor de renovatiewerkzaamheden aan het stadhuis had ook een Vlaardings bedrijf ingeschakeld kunnen worden. Dat is één van de conclusies van een onderzoek dat de gemeente in samenwerking met IKV Ondernemend Vlaardingen heeft laten uitvoeren.

Dit onderzoek, uitgevoerd door de Best Value Group en de gemeentecontroller, kwam er nadat de Vlaardingse Ondernemersvereniging afgelopen najaar aan haar leden liet weten door de gemeente Vlaardingen verkeerd te zijn geïnformeerd. Dat ‘schuurde’ juist omdat het hier gaat om een dossier (lokale aanbesteding) waarover al meermalen contact was geweest. Veel IKV-leden ervaren een kloof tussen de visie de de gemeente communiceert en de dagelijkse praktijk.

De werkzaamheden aan het oude stadhuis op de Markt fungeerden uiteindelijk als katalysator in deze discussie. In oktober 2015 werden het werk stilgelegd nadat bleek dat de aannemer niet over een gevraagd certificaat beschikte. Vanuit de gemeenteraad volgden vragen over de wijze waarop de aannemer voor het werk was gekozen en waarom de opdracht niet aan een Vlaardingse aannemer was gegund. Het college antwoordde dat er geen Vlaardings bedrijf bestond dat over het benodigde certificaat beschikte. Feitelijk is dat juist maar daarbij ging het college ervan uit dat dit certificaat vereist was én dat het ingezette bedrijf uit Den Haag dit certificaat wel had. Beide veronderstellingen bleken onjuist.

In het rapport vallen verder nog een aantal zaken op.
• De gemeente Vlaardingen selecteert voornamelijk op basis van goede ervaringen uit het verleden en op prijs. De gemeente is daarmee een loyale opdrachtgever voor zowel Vlaardingse en niet-Vlaardingse bedrijven die al lang en naar tevredenheid voor de gemeente werken. Dat betekent echter ook dat nieuwe leveranciers een kleinere kans op gunning hebben.
• Vastlegging van de motivering voor de selectie van een leverancier vindt gebrekkig plaats.
• Opdrachten worden vaker en eerder ‘opgeknipt’ in kleinere opdrachten, dan eigenlijk is toegestaan.
• Er wordt niet actief uiting gegeven aan het beleid om opdrachten waar mogelijk bij lokale ondernemers uit te zetten. De vraag of de aanbieder wel of niet gevestigd is in Vlaardingen speelt geen zichtbare rol.

De IKV vindt het prijzenswaardig dat de gemeente Vlaardingen een loyale opdrachtgevers is en aantoonbaar haar best doet om grotere opdrachten in kleinere deelopdrachten uit te zetten’’, zegt voorzitter Chris Oerlemans. ,,Dat is goed voor het MKB. Tegelijkertijd bevestigt het laatste punt de eerdere veronderstelling van IKV Ondernemend Vlaardingen dat er verschil bestaat het streven om lokaal aan te besteden en de toepassing in de praktijk.’’

Samen met de gemeente wil IKV Ondernemend Vlaardingen dit verschil verkleinen. Oerlemans: ,,Daarbij moeten we gezamenlijk inzetten op meer transparantie en ervoor zorgen dat ondernemers en budgethouders elkaar beter weten te vinden.’’ Daarnaast zet IKV in op het optimaliseren van de inkoop; daarbij is het uitgangspunt ‘Wat kan er wel?’ in plaats van ‘Wat kan er niet?’ Ook zou meer gekeken moeten worden naar social return on investment als gunningscriterium. ,,Dat biedt meer kansen voor lokale ondernemers’’, meent Oerlemans.
.
De gemeente Vlaardingen en IKV Ondernemend Vlaardingen hebben afgesproken hier op korte termijn SMART doelstelling voor op te stellen. ,,Door de nauwere samenwerking die de afgelopen maanden is uitgebouwd in het driewekelijks overleg dat we de ‘Routeplanner naar Vertrouwen’ noemen, krijgen wij de indruk dat dit soort verschillen van inzicht tussen ondernemers en de gemeente binnenkort tot het verleden zullen behoren”, besluit de IKV-voorzitter.


Download Rapport Best Value Group

Volg IKV op Social Media