Nieuws

Geslaagde ALV ondanks lastige omstandigheden door winterweer

Hoewel de weer- en verkeersdiensten code Rood hadden afgekondigd, waren een kleine 30 IKV-leden naar de ALV en aansluitende iCafé gekomen. Het bestuur, dat door de hevige sneeuwstorm ook niet compleet was, presenteerde naast de resultaten van 2017 en de begroting van 2018 ook het nieuwe Ambitieplan. Voorzitter Hewi Hoogendijk vertelde de leden dat er voor de komende periode wat nieuwe accenten zijn gelegd in het beleid dat het bestuur wil voeren.

De nieuwe visie van de IKV is samengesteld vanuit de Kernwaarden, de Missie en de Merkbeloften. Samen leiden deze drie onderdelen tot een Visie, die tegelijk als doelstelling kan worden gezien: ‘Vlaardingen en ondernemers sterker maken’. Maar wellicht interessanter dan de visie en waaruit die is voortgekomen, zijn de Speerpunten die Hewi namens het bestuur presenteerde en kort toelichtte. In een kort overzicht zijn dit de Speerpunten van IKV Ondernemend Vlaardingen voor 2018-2021:

  • Ledenwerving en -beheer (betrokkenheid verhogen).
  • Verhogen netwerkfunctie (verdiepingsslag).
  • Bepalen behoefte leden: jaarlijkse inventarisatie.
  • Financiële afhankelijkheid verlagen en efficiëntieslag realiseren.
  • Verdieping dochters.
  • Meesturen in de regio: Rivierfront en Economische Advies Raad.
  • Regelmatig overleg gemeente (4-wekelijks).
  • Samenwerking externen (o.a.: OV Schiedam en Maassluis, MKV).
  • Lokaal aanbesteden / SROI.
  • Versterken bedrijfsterreinen en mobiliteit.

Sluitende begroting
Wat de financiële resultaten betreft, kon het bestuur een overzicht van 2017 presenteren waarin een klein positief resultaat wordt geboekt, dat aan de reserves wordt toegevoegd. Wel is het ledental van de vereniging het afgelopen jaar relatief sterk teruggelopen. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de vereniging nadrukkelijk heeft ingezet op een duurzaam ledenbestand, waardoor leden die niet of slecht betalen uit de vereniging zijn gezet. In de begroting voor 2018 gaat de vereniging daarom uit van verminderde inkomsten, maar omdat ook de kosten sterk worden beheerst en waar mogelijk gereduceerd, verwacht de IKV voor 2018 een nihil resultaat.

Veel aandacht voor Infraprojecten
Na het ambitieplan en de financiën besprak bestuurslid Daco Bokx de stand van zaken rondom de infraprojecten. Conclusie is dat de werkzaamheden bij het verkeersplein Vijfsluizen over het algemeen zeer voorspoedig en zonder te grote ongemakken zijn uitgevoerd. De gehanteerde werkwijze en de aanpak kunnen mogelijk als voorbeeld dienen voor andere projecten. Veel meer zorgen zijn er rondom de uitvoering van de Hoekse Lijn. Het is vrijwel zeker dat de oplevering opnieuw met enkele maanden wordt uitgesteld. De datum van 1 februari 2018 is niet haalbaar. Het vervelende is dat de IKV, maar ook de gemeente, hierover geen heldere informatie krijgt vanuit de RET en Rotterdam, die verantwoordelijk zijn voor het project. Het bestuur blijft in elk geval hameren op een goede informatievoorziening.

Aftreden Ronald Cordes
Tot besluit van de vergadering mocht Ronald Cordes voor de laatste keer het activiteitenplan voor 2018 bekend maken. Die activiteiten starten met een groots Nieuwjaarsfeest op zaterdag 13 januari. Daarnaast zijn er ook weer een Haringparty en Golftoernooi in de plannen opgenomen. Uitgebreide informatie is binnenkort op de site te lezen. De vergadering was tevens de laatste bestuursvergadering voor Ronald Cordes, die aftreedt en door de leden decharge werd verleend. Inmiddels zijn er enkele nieuwe kandidaten die hem in het bestuur willen opvolgen. Voor het einde van het jaar maakt het bestuur bekend wie de opvolger wordt.

De presentatie van het bestuur is als hand-out na te zien in de besloten ledenportaal van de IKV-website.

Volg IKV op Social Media