Nieuws

IKV dringt aan op onafhankelijk onderzoek gemeente


IKV dringt aan op onafhankelijk onderzoek gemeentelijke aanbestedingen

Eén van de kerndoelstellingen van IKV Ondernemend Vlaardingen is het behartigen van de belangen van haar leden. Een belangrijke randvoorwaarde voor een gezond lokaal ondernemersklimaat is een goed functionerende lokale overheid die de behoeften van het lokale bedrijfsleven kent, erkent en de ambitie heeft hier waar het kan zoveel mogelijk in te voorzien. Dit uiteraard zorgvuldig in balans met de wensen van andere belanghebbenden in de stad. IKV bestuurs- en commissieleden besteden veel vrije tijd om constructief samen te werken met de gemeente Vlaardingen aan dossiers zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, onderwijs, economische ontwikkeling, duurzaamheid, citymarketing, etc. We zijn verheugd met het feit dat onze collectieve capaciteit om op strategisch niveau mee te denken en te sturen in toenemende mate herkend en gewaardeerd wordt.

Al meerdere jaren dringt de IKV er op aan dat de gemeente Vlaardingen waar mogelijk het lokale bedrijfsleven een duwtje in de rug geeft, door ten aanzien van het lokaal inkopen van goederen en diensten ambitieuze doelen te stellen en deze voortvarend na te streven. Deze langgekoesterde wens van de IKV-achterban is veelvuldig voor en achter de schermen onderwerp van gesprek geweest. Ondanks het feit dat de gemeente bij herhaling aangeeft het eens te zijn met de visie van de IKV en hard werkt om de ambitieuze doelen te realiseren, melden leden regelmatig voorvallen die er op zouden wijzen dat dit niet zondermeer strookt met de praktijk. In dat kader heeft het IKV-bestuur veelvuldig gevraagd om meer inzage in het percentage onderhandse aanbestedingen dat door de gemeente gegund is aan een lokale (of sub-regionale) leverancier.

De spagaat tussen de visie die we zeggen te delen en de dagelijkse praktijk, zoals die vaak door ondernemers wordt ervaren én het uitblijven van meer transparantie van het inkoopdossier waren op 21 september 2015 een belangrijk onderwerp van gesprek tussen het IKV-bestuur en het college van B&W. Daarbij is ter illustratie onder andere gesproken is over de gang van zaken rond de enkelvoudig onderhandse aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden aan het Stadhuis. Dit werd gegund aan een bedrijf uit Den Haag. Op basis van de raadsmemo “Werkzaamheden Markt 11” van donderdag 15 oktober j.l. en de berichtgeving van het Algemeen Dagblad hierover op 22 oktober j.l. constateert het IKV-bestuur dat de door het college op 21 september verstrekte informatie onjuist was. Zij vindt het dan ook zeer teleurstellend om dit te constateren omdat dit een deuk oplevert in het vertrouwen dat het IKV-bestuur in het gemeentebestuur heeft. Voorts voedt deze gang van zaken het onder veel ondernemers aanwezige sentiment dat de gemeente eigen ondernemers in de kou laat staan, door te vaak niet te doen wat ze zegt te doen.

Tezamen met het feit dat, ondanks toezeggingen door de gemeente, nadere inzage in de mate van lokale inkoop al zeer lang uitblijft, acht het IKV-bestuur het van groot belang dat het onderzoek naar gemeentelijke opdrachtverstrekkingen niet intern, maar door een onafhankelijke externe partij wordt uitgevoerd en betrekking zal hebben op meer jaren dan slechts 2014 en 2015. De uitkomsten van dit onderzoek moeten rechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan de gemeenteraad en het bestuur van IKV Ondernemend Vlaardingen, die immers ten aanzien van dit dossier is aangemerkt als strategisch partner

Wij zullen, met uw welnemen, dit verzoek kenbaar maken bij het gemeentebestuur in de overtuiging dat wij daarmee uw belang als IKV-lid maximaal dienen.


Met vriendelijke groet,


Chris Oerlemans
Voorzitter

Volg IKV op Social Media