Nieuws

IKV Ondernemend Vlaardingen stopt voorlopig samenwerking met het College

Naar aanleiding van de reactie van burgemeester en wethouders van Vlaardingen op de klacht van IKV Ondernemend Vlaardingen over de gemeentelijke communicatie, heeft het bestuur van IKV Ondernemend Vlaardingen gisteren besloten om de suggestie van het College over te nemen en de samenwerking met het College te stoppen.

‘Op het strafbankje’ ?!?
Het College ging in haar brief niet in op de aanleiding en inhoud. Ze verplaatste de discussie naar de wijze waarop de klacht tot hen kwam. De IKV werd wel te verstaan gegeven dat de zorgen en ontevredenheid niet per brief geuit hadden moeten worden en dat het informeel had moeten gebeuren. En het College besloot de IKV daarvoor ‘op het strafbankje’ te plaatsen en iedere vorm van communicatie en overleg met de IKV tijdelijk te stoppen. Ook de ambtenarij werd verboden met de IKV in contact te treden, zolang IKV Ondernemend Vlaardingen haar brief niet zou terugnemen of zou rectificeren.
Het bestuur heeft zich gisteren uitgebreid beraad op de reactie van de gemeente en de door onze vereniging te nemen vervolgstappen.

Stuitend en onbegrijpelijk
De reactie van de gemeente op een brief waarin ondernemers hun ontevredenheid uiten, vindt het bestuur werkelijk stuitend. Ook vindt ze het onbegrijpelijk dat de gemeente er voor kiest om niet inhoudelijk te reageren, maar alleen in te gaan op de vorm van communicatie. Zeker gezien het feit dat het bestuur van de IKV en haar dochterverenigingen op verschillende momenten herhaaldelijk hebben gehamerd op het belang van tijdige en zorgvuldige communicatie in het algemeen en ten aanzien van de ontwikkelingen op bedrijfsterrein Benelux Workpark in het bijzonder. De aantijgingen dat de IKV zich dus niet zou houden aan afspraken, zijn dan ook niet terecht. Het IKV vraagt zich daarnaast nadrukkelijk af of de gemeente zich überhaupt bij het lezen van de brief heeft afgevraagd ‘waarom zijn de ondernemers nu zo boos?’?

Verontschuldigingen
Nogmaals geeft het bestuur aan het te betreuren dat er in de brief ook ambtenaren met naam en toenaam worden genoemd. Dit is geheel niet de bedoeling geweest en hiervoor heeft zij zowel persoonlijk als publiekelijk al haar verontschuldigingen aangeboden aan de betreffende personen.

Terug naar de basis: ondernemers en bewoners weer op de eerste plaats
Sinds de oprichting van de “Routeplanner naar Vertrouwen”, die nota bene werd opgestart naar aanleiding van een incident met het College, is dit inmiddels het 3e incident waarbij het IKV onaangenaam wordt verrast door gebreken in de communicatie vanuit de gemeente. Dit schaadt de betrokken ondernemers en zet de vrijwillige IKV-vertegenwoordigers, die zich met hart en ziel inzetten om juist bruggen te slaan tussen ondernemers en de gemeente, voor paal. Eerdere incidenten konden nog ‘informeel’ worden overkomen, echter de omvang van de recentste calamiteit was dusdanig dat het bestuur het formeel delen van haar zorg met het College op z’n plaats vond. Te meer omdat dit in de ogen van het bestuur de kern van de functie van de routeplanner raakte: het herstellen van vertrouwen door drie moeilijke dossiers met maximale aandacht vanuit IKV, ambtenarij en College te begeleiden. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat het College deze persoonlijke betrokkenheid niet heeft gehad, waardoor dit laatste incident zich heeft kunnen voordoen. Het voorts niet inhoudelijk willen reageren, rectificatie eisen en zelfs opschorten van ieder overleg waren de druppel.

Alles bij elkaar opgeteld heeft het bestuur van IKV Ondernemend gisteren dan ook unaniem besloten om zich aan te sluiten bij de suggestie van het College om de samenwerking voorlopig te staken. Deze beslissing en de overwegingen zijn per brief vandaag aan het College medegedeeld.

IKV Ondernemend Vlaardingen is van mening dat de gemeente er primair is voor de burgers en bedrijven van Vlaardingen en niet andersom. Totdat het College er blijk van geeft dat zij het fundamentele principe met het IKV deelt dat het openbaar bestuur zich primair zou moeten richten op de zorgen van burgers en bedrijven en niet op de vorm waarin die zorgen tot hen komen, gaan IKV Ondernemend Vlaardingen en haar dochterverenigingen geen tijd meer steken in samenwerking met het College. Indien IKV Ondernemend Vlaardingen tussentijds de gemeente wil betrekken bij initiatieven, treedt zij in contact met de griffie van de gemeenteraad.

De volledige reactiebrief naar de gemeente Vlaardingen lezen? Login via ‘Mijn IKV’ en download de brief onder het kopje ‘Documenten’.

Volg IKV op Social Media