Nieuws

Leden van IKV steunen bestuur tijdens ALV

De leden van IKV Ondernemend Vlaardingen spraken aan het einde van de Algemene Ledenvergadering (ALV) hun steun uit voor de aanpak van het bestuur. Al luisterend naar de uitgebreide uitleg van het bestuur, konden zij instemmen met de inspanningen, de werkwijze en de visie die de bestuursleden het afgelopen jaar hebben gehanteerd. Daarbij ging het met name om de communicatie met het college van B&W, en de opstelling die het IKV-bestuur daarin heeft genomen.

In het afgelopen jaar was de relatie met de leden van het college van B&W in Vlaardingen zeer moeizaam. Dit kwam vooral doordat eerder gemaakte afspraken met de gemeente, vastgelegd in de Route naar Vertrouwen, keer op keer werden geschonden. Toen de IKV daarover - naar meerdere incidenten - een formele klachtenbrief stuurde, zette het college de IKV op 'het strafbankje'. Dit was voor het bestuur een dusdanige schoffering dat de IKV de communicatie met dit college volledig opschortte, desnoods tot na de verkiezingen in 2018.

Juiste handelswijze
Hoewel deze situatie niet wenselijk is, was het voor de IKV-bestuurders wel de enige manier om aan het college duidelijk te maken dat er echt een andere houding bij het gemeentebestuur noodzakelijk is. De leden van de IKV waren het, na de uitleg op de ALV, erover eens dat haar bestuur een juiste handelswijze heeft gehanteerd. Tegelijk vinden de leden dat contact met de gemeente - niet noodzakelijkerwijs met het college - essentieel is voor de ondernemers. Het IKV-bestuur benadrukt ook dat het contact met de ambtenaren de afgelopen tijd juist steeds beter is geworden, en dat die contacten zoveel als mogelijk zullen worden aangehaald, juist ook vanwege belangrijke dossiers die de komende periode gaan spelen.

Grote infraprojecten
Een van de grote dossiers, die op de ALV ook werden toegelicht, zijn de infraprojecten. In 2017 staat Vlaardingen grote verbouwingen van verkeersknooppunten te wachten, de zogeheten 'big five', zoals het bestuur ze noemde. Dan gaat het om:
- A4-knooppunt Vijfsluizen
- Ombouw Hoekse Lijn tot lightrailverbinding 
- Spoortunnel Kop Marathonweg-Deltaweg
- Voorbereidingen Blankenburgtracé
- Regionale werkzaamheden (o.a. Beneluxtunnel en afsluiting Maastunnel)

Deze werkzaamheden zullen overlast veroorzaken die bedrijven in hun bedrijfsvoering kunnen merken, bijvoorbeeld doordat ze voor toeleveranciers, klanten en hun eigen medewerkers lastiger bereikbaar worden. Communicatie vervult daarin een cruciale rol. Communicatie met de gemeente, maar ook met de aannemers. Het bestuur van de IKV zet daar vol op in, en zal daarvoor op haar eigen site een specifieke pagina creëren met linkjes naar verschillende informatiebronnen.

Adviescommissies formeren
Als afsluiting van de ALV kwamen de leden en het bestuur overeen dat er binnen de IKV een of twee groepen worden geformeerd die als adviesorgaan zullen dienen. Deze commissies kunnen dan, samen met het bestuur, de gesprekken met het college van B&W opnieuw bekijken en mogelijk van nieuwe impulsen voorzien. In elk geval zullen de commissies vanuit de IKV ook met ambtenaren in gesprek blijven om praktische onderwerpen van input te voorzien en om informatie vanuit de gemeente aan de leden te kunnen doorgeven. Het bestuur zelf gebruikt de komende weken om een officieel antwoord aan het gemeentebestuur te formuleren.


Wilt u de hand-outs van de vergadering en de stukken van het bestuur nalezen? Log dan in op de website en kijk bij documenten.

Volg IKV op Social Media