Nieuws

Persverklaring gemeente Vlaardingen en IKV: Routeplanner naar vertrouwen

Even leken gemeente Vlaardingen en IKV Ondernemend Vlaardingen een doodlopende straat in te rijden. Het wederzijds vertrouwen liep een kras op door de casus rondom de renovatie van het oude stadhuis en ontevredenheid over de terugkoppeling op vragen van de ondernemers aan de gemeente. Echter, op 27 oktober jongstleden heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden tussen voorzitter Chris Oerlemans en vice-voorzitter Daco Bokx van de IKV en Abigail Norville (directeur Bedrijf) en Esther van der Velden (programmamanager actieplan Economie) van de gemeente Vlaardingen. In dit gesprek hebben de partijen een gezamenlijke ‘Routeplanner naar Vertrouwen’ opgesteld waarbij de acties zijn gericht op het versterken van het wederzijds vertrouwen en een pragmatische professionele omgang met elkaar. Gekozen is om samen op korte termijn over drie onderwerpen (inkoop, de discussie over o.a. glasvezel bij Groot-Vettenoord en de KFC op Benelux Workpark) duidelijkheid te scheppen. Daartoe wordt een speciaal navigatieteam van IKV en gemeente in het leven geroepen; een team dat snel kan doorpakken en handelen. Zowel IKV als Wethouder de Vries hechten hier groot belang aan. Twee recent aangetreden directieleden nemen zitting in dit team.

Uiteraard is tijdens het gesprek ook de casus van het oude stadhuis besproken en de wens van de IKV tot een extern onderzoek. Verschillende raadsleden hebben inmiddels ook laten weten een extern onderzoek te willen. Het college van B&W heeft naar aanleiding van deze signalen besloten tot het laten uitvoeren van drie onderzoeken. Het eerste wordt extern uitgezet en spitst zich toe op vragen die opkwamen naar aanleiding van de casus rondom het oude stadhuis: wat vragen we bij een uitvraag? Overvragen we niet en controleren we wat we vragen? In het tweede onderzoek neemt de controller steekproeven van aanbestedingen in 2014 en 2015 om een beeld te krijgen van de gevolgde processen. Bij het derde onderzoek maken gemeente en IKV samen een analyse van de cijfers over lokale en regionale aanbestedingen in de periode 2012-2015.

Op 9 november staat een bijeenkomst over modern inkopen (best value procurement) gepland. Het had geen beter thema kunnen zijn. De voorbereiding van deze middag is dan ook in volle gang en kent geen doodlopende straten of één richtingsverkeer. De routeplanner staat ingesteld op vertrouwen.

Volg IKV op Social Media