Nieuws

Samenvatting IKV ledenconsultatie op 24 juni

Op 24 juni jl. heeft het bestuur de leden geraadpleegd. Doel van de ledenconsultatie is het beoordelen en bijsturen van de koers die IKV Ondernemend Vlaardingen volgt.Uit de consultatie is gebleken dat de aanwezige leden de koers, uitgezet in het ambitieplan, nog steeds de juiste vinden.

De ingeslagen weg om niet alleen het college van Burgemeester en Wethouder te informeren, maar ook de Gemeenteraad vinden de leden een juiste beslissing.

Uitgangspunten

Om de leden goed te kunnen raadplegen zijn een aantal uitgangspunten gebruikt, te weten:

- de stellingen vanuit het ambitieplan;

- de brief aan de gemeente rondom coalitievorming; en

- het advies van de EAV.

Samen aan zet

De wens is geuit dat het bestuur de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders proactief adviseert op basis van hoogwaardige en goed doorwrochte plannen, welke zijn opgesteld door experts van  IKV-leden of door ingehuurde experts. Het bestuur zal daarvoor zoeken naar een manier om de onderzoeksopdrachten voor te leggen aan de leden en daarvoor ruimte te zoeken binnen de begroting, of om daarvoor een extra bijdrage te vragen aan de leden. De leden eisen daarbij wel dat de IKV een visie voor en op Vlaardingen formuleert, waarbinnen de latere zorgvuldig geselecteerde onderzoeksopdrachten moeten vallen.

Om deze extra activiteiten te kunnen uitvoeren is veel professionaliteit van de interne IKV-organisatie gevraagd. De daartoe ingezette lijn tot inhuren van professionals moet daarom worden voortgezet.

De leden willen graag dat  IKV Ondernemend Vlaardingen haar vleugels uitslaat c.q. banden aangaat met ondernemersverenigingen in Schiedam en Maassluis.

Voorjaarsnota

Iedereen is het erover eens dat de bezuinigingen slecht zijn voor de Vlaardingse economie. Het verdwijnen van sport en cultuur in Vlaardingen zorgt voor een verschraling van het vestigingsklimaat voor bedrijven en voor bewoners (de medewerkers van Vlaardingse bedrijven). Daarnaast is het een bedreiging voor de prille campusontwikkeling, die veel economische kansen meebrengt voor de stad. -  Men maakt zich zorgen over het inkrimpen van het budget voor de spoortunnel bij de Marathonweg. Daarnaast is de rioolproblematiek in de te revitaliseren industriegebieden is groot en is een goed voorbeeld van onnodige verspilling van publieksgeld.

De voorjaarsnota moet goed bestudeerd worden en bekeken moet worden of er niet elders meer bezuinigd kan worden zodat er meer geïnvesteerd kan worden in sport en cultuur. De gemeente kan veel bezuinigen door verspilling van publieksgeld te voorkomen. Een goed voorbeeld hiervan is de revitalisering van de industriegebieden in het algemeen en Groot Vettenoord in het bijzonder.

Welke zaken zijn belangrijk voor de IKV en hoe verhouden zich deze tot de voorjaarsnota.

Men is voorstander van het aandragen van alternatieven voor de bezuinigingen. Daartoe zal het bestuur een ideeënbus openen en bij experts adviezen inwinnen.

Algemene ideeën:

De leden vinden bovenstaande punten zodanig belangrijk dat het instellen van bijdrage aan tot nog toe gratis evenementen zoals de Soos en Haringparty het overwegen waard is. Zo wordt er budget vrijgehouden en/of vrijgemaakt om expertise in te huren. Het bestuur neemt dit in overweging.

 

Volg IKV op Social Media