Nieuws

Werken aan welvaartsgroei via het ‘Riverboard’ Initiatief

Ondernemersverenigingen IKV Ondernemend Vlaardingen en Schiedam Havens en de gemeenten Vlaardingen en Schiedam zijn al langere tijd achter de schermen bezig aan een initiatief om een regionale ‘Economic Development Board’ (EDB) op te richten. In deze EDB, met als werknaam ‘Riverboard’, werken vertegenwoordigers van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties (de zgn. quadruple helix) met elkaar samen aan economische ontwikkeling, of beter nog de welvaartsgroei, van de regio.

Deze samenwerking is nodig omdat de regio vergrijst en het, qua besteedbaar inkomen, werkeloosheid en gemiddeld opleidingsniveau, slechter doet dan het provinciaal en landelijk niveau. Daarnaast worden ondernemers in toenemende mate geconfronteerd met de transitie naar de nieuwe economische modellen. Dit brengt kansen met zich mee, maar ook bedreigingen.

Nauwelijks synergie
Studies geven aan dat in deze regio zowel steden als de verschillende sterke economische sectoren langs elkaar heen werken. Er is nauwelijks synergie, waardoor innovatie onvoldoende tot stand komt. Ook staat economische activiteit op gespannen voet met de kwaliteit van het verblijfsklimaat. Om onze internationale concurrentiepositie als regio te verbeteren en verdere erosie daarvan tegen te gaan, is samenhang op economische ontwikkelprogramma’s essentieel. Samenwerking tussen de verschillende bloedgroepen van de ‘quadruple helix’ borgt een efficiënte en bestendige, beoogde welvaartsgroei.

Geen instituut maar coalitie
In het adviesrapport van de initiatiefnemers stellen zij voor om van de Riverboard geen instituut te maken, maar een georganiseerde ‘coalition of the willing and able’. Deze coalitie moet continue in kaart brengen welke initiatieven en visies er in de regio zijn. Van daaruit destilleren we samenhang en jagen we samenwerking aan. Een beweging met zowel ambassadeurs als ook experts. Ambassadeurs die als super promotors het gedachtengoed van samenwerking uitdragen en beleven. En experts die vanuit directe betrokkenheid bij vraagstukken bereid zijn om aan de hand van duidelijke spelregels samen te werken op strategisch, tactisch en operationeel niveau om welvaartsgroei te realiseren.

Kopgroep is aan de slag
De komende maanden zullen de initiatiefnemers werken aan de formatie van een eerste kopgroep die de Riverboard gaan oprichten en inrichten. Namens Schiedam Havens zijn daarbij betrokken voorzitter Pieter Sneep en namens IKV Ondernemend Vlaardingen oud-voorzitter Chris Oerlemans. In 2018 moet de Riverboard operationeel zijn.

Wilt u meer lezen over de realisatie van de Riverboard, dan kunt u deze documenten downloaden.
1. Riverboard - samenhang en samenwerking voor welvaartsgroei
2. Bijlage 3: DZP Spelen om te winnen

Volg IKV op Social Media